+A A -A

«Сандықтау ауданы әкімінің аппараты» MM

Қазақша Русский

Кәсіби емес медиаторларының тізілімі

Медиатордың тегі, аты, әкесінің аты

 

 

 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество медиатора

Ауылдық округі

 

 

 

 

 

 

 

 

Сельский округ

Медиатордың заңды мекенжайы

 

 

 

 

 

 

 

Юридический адрес медиатора

Медиатордың байланыс
деректері (пошталық
мекен-жайы немесе 
электрондық пошта 
мекен-жайы 
не телефон немесе 
телефакс нөмірі)

 


Контактные 
данные медиатора
(почтовый адрес или
адрес электронной 
почты либо номер 
телефона или телефакса)

Медиатор мамандандырылған медиация саласы туралы мәліметтер

 

 

 

 

Сведения об области медиации, в которой медиатор специализируется

Медиатор медиацияны жүзеге асыра алатын тіл туралы мәліметтер

 

Сведения о языке, на котором медиатор способен осуществлять медиацию

Медиатордың қызметін тоқтата тұру туралы мәліметтер

 

 

 

 

Сведения о приостановлении деятельности медиатора

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Деобальд Виктор 
Андревич

Балкашин ауылдық округі

Балкашинский сельский округ

Ақмола облысы Сандықтау ауданы Балкашин ауылдық округі

Акмолинская область Сандыктауский район Балкашинский сельский округ

Балкашино а.
ұ.т.87017817067

с.Балкашиносот.
87017817067

Азаматтық, еңбек, отбасылық құқықтық қатынастардан туындайтын дауларды (жанжалдарды) реттеу

 

Урегулирование споров (конфликтов), возникающих из гражданских, трудовых, семейных правоотношений

Орыс тілі

 

 

 

 

 

Русский язык

 
2 Деобальд Галина 
Викторовна

Балкашин ауылдық округі

Балкашинский сельский округ

Ақмола облысы Сандықтау ауданы Балкашин ауылдық округі

Акмолинская область Сандыктауский район Балкашинский сельский округ

Балкашино а.
ұ.т. 87017817067

с.Балкашино
сот.87017817067

Азаматтық, еңбек, отбасылық құқықтық қатынастардан туындайтын дауларды (жанжалдарды) реттеу

Урегулирование споров (конфликтов), возникающих из гражданских, трудовых, семейных правоотношений

Орыс тілі

Русский язык

 
3 Шулепова
Анастасия Николаевна

Барақпай ауылдық округі

Баракпайский сельский округ

Ақмола облысы Сандықтау ауданы Барақпай ауылдық округі

Акмолинская область Сандыктауский район Баракпайский сельский округ

Барақпай а.
ү.т.95183

с. Баракпай
дом.95183

Азаматтық, еңбек, отбасылық құқықтық қатынастардан туындайтын дауларды (жанжалдарды) реттеу

Урегулирование споров (конфликтов), возникающих из гражданских, трудовых, семейных правоотношений

Орыс тілі

Русский язык

 
4 Малгождарова
Анар
Балабековна

Барақпай ауылдық округі

Баракпайский сельский округ

Ақмола облысы Сандықтау ауданы Барақпай ауылдық округі

Акмолинская область Сандыктауский район Баракпайский сельский округ

Чашке а.
ү.т.70526

с. Чашке
тел. дом. 70526

Азаматтық, еңбек, отбасылық құқықтық қатынастардан туындайтын дауларды (жанжалдарды) реттеу

Урегулирование споров (конфликтов), возникающих из гражданских, трудовых, семейных правоотношений

Қазақ, орыс тілі

Казахский, русский язык

 
5 Алсеитова Гульжихан
Кокушевна

Барақпай ауылдық округі

Баракпайский сельский округ

Ақмола облысы Сандықтау ауданы Барақпай ауылдық округі

Акмолинская область Сандыктауский район Баракпайский сельский округ

Чашке а.
ү.т.70525

 

с.Чашкетел.
дом.70525

Азаматтық, еңбек, отбасылық құқықтық қатынастардан туындайтын дауларды (жанжалдарды) реттеу

Урегулирование споров (конфликтов), возникающих из гражданских, трудовых, семейных правоотношений

Қазақ, орыс тілі

Казахский, русский язык

 
6 Громова Тамара Николаевна

Белгород ауылдық округі

Белгородский сельский округ

Ақмола облысы Сандықтау ауданы Белгород ауылдық округі

Акмолинская область Сандыктауский район Белгородский сельский округ

Белгород а.
ү.т.94136
ж.т. 94138
ұ.т.87711242142

с.Белгородскоетел.
дом.94136
тел.раб.94138
сот.87711242142

Азаматтық, еңбек, отбасылық құқықтық қатынастардан туындайтын дауларды (жанжалдарды) реттеу

Урегулирование споров (конфликтов), возникающих из гражданских, трудовых, семейных правоотношений

Орыс тілі

Русский язык

 
7 Шлыкова Елена Викторовна

Белгород ауылдық округі

Белгородский сельский округ

Ақмола облысы Сандықтау ауданы Белгород ауылдық округі

Акмолинская область Сандыктауский район Белгородский сельский округ

Раздольное
а.ү.т.90569
ж.т.90305
ұ.т.87057603683

с.Раздольное
тел. дом.90569
тел. раб.90305
сот.87057603683

Азаматтық, еңбек, отбасылық құқықтық қатынастардан туындайтын дауларды (жанжалдарды) реттеу

Урегулирование споров (конфликтов), возникающих из гражданских, трудовых, семейных правоотношений

Орыс тілі

Русский язык

 
8 Калдуов Самат Сансызбаевич

Белгород ауылдық округі

Белгородский сельский округ

Ақмола облысы Сандықтау ауданы Белгород ауылдық округі

Акмолинская область Сандыктауский район Белгородский сельский округ

Преображенка а.
ү.т.90723
ж.т.90887
ұ.т.87761900541

с.Преображенка
тел. дом.90723
тел.раб.90887
сот.87761900541

Азаматтық, еңбек, отбасылық құқықтық қатынастардан туындайтын дауларды (жанжалдарды) реттеу

Урегулирование споров (конфликтов), возникающих из гражданских, трудовых, семейных правоотношений

Қазақ, орыс тілі

Казахский, русский язык

 
9 Уциев Юсуп Пацуевич

Бірлік ауылдық округі

Берликский сельский округ

Ақмола облысы Сандықтау ауданы Бірлік ауылдық округі

Акмолинская область Сандыктауский район Берликский сельский округ

Красная Поляна а.ұ.т. 
87773056864

с.Красная Поляна
сот.87773056864

Азаматтық, еңбек, отбасылық құқықтық қатынастардан туындайтын дауларды (жанжалдарды) реттеу

Урегулирование споров (конфликтов), возникающих из гражданских, трудовых, семейных правоотношений

Орыс, шешен тіліРусский, чеченский язык  
10 Полегошко Лариса Николаевна

Васильев ауылдық округі

Васильевский с/о

Ақмола облысы Сандықтау ауданы Ақмола облысы Сандықтау ауданы Васильев ауылдық округі

Акмолинская область Сандыктауский район Васильевский сельский округ

Улан а.
ү.т.96485
ж.т.96444

с.Улантел.
дом.96485
тел.раб.96444

Азаматтық, еңбек, отбасылық құқықтық қатынастардан туындайтын дауларды (жанжалдарды) реттеу

Урегулирование споров (конфликтов), возникающих из гражданских, трудовых, семейных правоотношений

Орыс тілі

Русский язык

 
11 Сыркин Анатолий Анатольевич

Васильев ауылдық округі

Васильевский с/о

Ақмола облысы Сандықтау ауданы Ақмола облысы Сандықтау ауданы Васильев ауылдық округі

Акмолинская область Сандыктауский район Васильевский сельский округ

Улан а.
ү.т.95398
ұ.т.87779253076

с.Улантел.
дом.95398
сот.87779253076

Азаматтық, еңбек, отбасылық құқықтық қатынастардан туындайтын дауларды (жанжалдарды) реттеу

Урегулирование споров (конфликтов), возникающих из гражданских, трудовых, семейных правоотношений

Орыс тілі

Русский язык

 
12 Молдахметова Айна Сакеновна

Васильев ауылдық округі

Васильевский с/о

Ақмола облысы Сандықтау ауданы Ақмола облысы Сандықтау ауданы Васильев ауылдық округі

Акмолинская область Сандыктауский район Васильевский сельский округ

Васильевка а.ү.т.96481
ж.т.96444

с.Васильевкател.
дом.96481тел.
раб.96444

Азаматтық, еңбек, отбасылық құқықтық қатынастардан туындайтын дауларды (жанжалдарды) реттеу

Урегулирование споров (конфликтов), возникающих из гражданских, трудовых, семейных правоотношений

Орыс тілі

Русский язык

 
13 Уразалин Марат Амангельдинович

Весёлое ауылдық округі

Весёловский сельский округ

Ақмола облысы Сандықтау ауданы Ақмола облысы Сандықтау ауданы Весёлое ауылдық округі

Акмолинская область Сандыктауский район Весёловский сельский округ

Весёлое а.
ү.т. 94411

с.Весёлое
тел.дом.94411

Азаматтық, еңбек, отбасылық құқықтық қатынастардан туындайтын дауларды (жанжалдарды) реттеу

Урегулирование споров (конфликтов), возникающих из гражданских, трудовых, семейных правоотношений

Қазақ, орыс тілі

Казахский, русский язык

 
14 Анапин Сарсенбай Камидуллаевич

Жамбыл ауылдық округі

Жамбылский сельский округ

Ақмола облысы Сандықтау ауданы Ақмола облысы Сандықтау ауданы Жамбыл ауылдық округі

Акмолинская область Сандыктауский район Жамбылский сельский округ

Приозерное а.
ү.т.97747

с.Приозерное
тел.дом.97747

Азаматтық, еңбек, отбасылық құқықтық қатынастардан туындайтын дауларды (жанжалдарды) реттеу

Урегулирование споров (конфликтов), возникающих из гражданских, трудовых, семейных правоотношений

Қазақ,орыс тілі

Казахский, русский язык

 
15 Янкова Таисия Степановна

Жамбыл ауылдық округі

Жамбылский сельский округ

Ақмола облысы Сандықтау ауданы Ақмола облысы Сандықтау ауданы Жамбыл ауылдық округі

Акмолинская область Сандыктауский район Жамбылский сельский округ

Приозерное а.
ү.т.97686

с.Приозерное
тел.дом.97686

Азаматтық, еңбек, отбасылық құқықтық қатынастардан туындайтын дауларды (жанжалдарды) реттеу

Урегулирование споров (конфликтов), возникающих из гражданских, трудовых, семейных правоотношений

Орыс тілі

Русский язык

 
16 Терзиди Светлана Павловна

Жамбыл ауылдық округі

Жамбылский сельский округ

Ақмола облысы Сандықтау ауданы Ақмола облысы Сандықтау ауданы Жамбыл ауылдық округі

Акмолинская область Сандыктауский район Жамбылский сельский округ

Приозерное а.
ү.т.97666с.

Приозерное
тел.дом.97666

Азаматтық, еңбек, отбасылық құқықтық қатынастардан туындайтын дауларды (жанжалдарды) реттеу

Урегулирование споров (конфликтов), возникающих из гражданских, трудовых, семейных правоотношений

Орыс тілі

Русский язык

 
17 Жуковская Наталья Ивановна

Каменка ауылдық округі

Каменский сельский округ

Ақмола облысы Сандықтау ауданы Ақмола облысы Сандықтау ауданы Каменка ауылдық округі

Акмолинская область Сандыктауский район Каменнский сельский округ

Каменка а.
ү.т.96283
ж.т.96247
ұ.т. 87771452045

с.Каменкател.
раб.96283
тел.дом.96247
сот.87771452045

Азаматтық, еңбек, отбасылық құқықтық қатынастардан туындайтын дауларды (жанжалдарды) реттеу

Урегулирование споров (конфликтов), возникающих из гражданских, трудовых, семейных правоотношений

Орыс тілі

Русский язык

 
18 Ерке Людмила Викторовна

Лесной ауылдық округі

Лесной сельский округ

Ақмола облысы Сандықтау ауданы Ақмола облысы Сандықтау ауданы Лесной ауылдық округі

Акмолинская область Сандыктауский район Лесной сельский округ

Лесное а.
ү.т.95729
ж.т.97198

с.Лесноетел.
дом.95729
тел.раб.97198

Азаматтық, еңбек, отбасылық құқықтық қатынастардан туындайтын дауларды (жанжалдарды) реттеу

Урегулирование споров (конфликтов), возникающих из гражданских, трудовых, семейных правоотношений

Орыс тілі

Русский язык

 
19 Кнак Владимир Егорович

Лесной ауылдық округі

Лесной сельский округ

Ақмола облысы Сандықтау ауданы Ақмола облысы Сандықтау ауданы Лесной ауылдық округі

Акмолинская область Сандыктауский район Лесной сельский округ

Бастрымовка а.
ү.т.92017

с.Бастрымовка
тел. дом.92017

Азаматтық, еңбек, отбасылық құқықтық қатынастардан туындайтын дауларды (жанжалдарды) реттеу

Урегулирование споров (конфликтов), возникающих из гражданских, трудовых, семейных правоотношений

Орыс тілі

Русский язык

 
20 Талдыкин Николай Петрович

Максимовка ауылдық округі

Максимовский сельский округ

Ақмола облысы Сандықтау ауданыМаксимовка ауылдық округі

Акмолинская областьСандыктауский районМаксимовский сельский округ

Максимовка а.
ү.т.97304

с.Максимовкател
.дом.97304

Азаматтық, еңбек, отбасылық құқықтық қатынастардан туындайтын дауларды (жанжалдарды) реттеу

Урегулирование споров (конфликтов), возникающих из гражданских, трудовых, семейных правоотношений

Орыс тілі

Русский язык

-
21 Янкова Галина Николаевна

Максимовка ауылдық округі

Максимовский сельский округ

Ақмола облысы Сандықтау ауданыМаксимовка ауылдық округіАкмолинская область

Сандыктауский районМаксимовский сельский округ

Владимировка а.
ү.т.98330
ж.т.98402

с.Владимировка
тел.дом.98330
тел.раб.98402

Азаматтық, еңбек, отбасылық құқықтық қатынастардан туындайтын дауларды (жанжалдарды) реттеу

Урегулирование споров (конфликтов), возникающих из гражданских, трудовых, семейных правоотношений

Орыс тілі

Русский язык

-
22 Фоминова Марина Владимировна

Максимовка ауылдық округі

Максимовский сельский округ

Ақмола облысы Сандықтау ауданыМаксимовка ауылдық округі

Акмолинская областьСандыктауский районМаксимовский сельский округ

Спасское а.
ү.т.93112
ж.т.93211

с.Спасское,
тел.дом.93112
тел.раб.93211

Азаматтық, еңбек, отбасылық құқықтық қатынастардан туындайтын дауларды (жанжалдарды) реттеу

Урегулирование споров (конфликтов), возникающих из гражданских, трудовых, семейных правоотношений

Орыс тілі

Русский язык

-
23 Жаманова Гульжан Турабаевна

Мәдениет ауылы

село Мадениет

Ақмола облысы Сандықтау ауданы

Мәдениет ауылыАкмолинская областьСандыктауский районсело Мадениет

Мадениет а.
ү.т.93419ж.т.
93443

с.Мадениет 
тел.дом.93419
тел.раб.93443

Азаматтық, еңбек, отбасылық құқықтық қатынастардан туындайтын дауларды (жанжалдарды) реттеу

Урегулирование споров (конфликтов), возникающих из гражданских, трудовых, семейных правоотношений

Қазақ, орыс тілі

Казахский, русский язык

 
24 Тапорбаева Роза Айтмановна

Мәдениет ауылы

село Мадениет

Ақмола облысы Сандықтау ауданы

Мәдениет ауылыАкмолинская областьСандыктауский районсело Мадениет

Мадениет а.
ү.т.93401ж.т.93439

с.Мадениеттел.
дом.93401
тел.раб. 93439

Азаматтық, еңбек, отбасылық құқықтық қатынастардан туындайтын дауларды (жанжалдарды) реттеу

Урегулирование споров (конфликтов), возникающих из гражданских, трудовых, семейных правоотношений

Орыс тілі

Русский язык

-
25 Чаус Светлана Петровна

Мәдениет ауылы

село Мадениет

Ақмола облысы Сандықтау ауданы

Мәдениет ауылыАкмолинская областьСандыктауский районсело Мадениет

Мадениет а.
ү.т.93401
ж.т.93439

с.Мадениеттел.
дом.93401
тел.раб. 93439

Азаматтық, еңбек, отбасылық құқықтық қатынастардан туындайтын дауларды (жанжалдарды) реттеу

Урегулирование споров (конфликтов), возникающих из гражданских, трудовых, семейных правоотношений

Орыс тілі

Русский язык

-
26 Семенихин Валерий Валентинович

Новоникольск ауылдық округі

Новоникольский сельский округ

Ақмола облысы Сандықтау ауданыНовоникольск ауылдық округі

Акмолинская областьСандыктауский районНовоникольский сельский округ

Мысок а.
ү.т.95751
ұ.т.87715921686

с. Мысоктел.
дом.95751
сот.87715921686

Азаматтық, еңбек, отбасылық құқықтық қатынастардан туындайтын дауларды (жанжалдарды) реттеу

Урегулирование споров (конфликтов), возникающих из гражданских, трудовых, семейных правоотношений

Орыс тілі

Русский язык

-
27 Червакова Лидия Михайловна

Новоникольск ауылдық округі

Новоникольский сельский округ

Ақмола облысы Сандықтау ауданыНовоникольск ауылдық округі

Акмолинская область
Сандыктауский район
Новоникольский сельский округ

Новоникольск а.
ү.т.95799

с.Новоникольское
тел.дом.95799

Азаматтық, еңбек, отбасылық құқықтық қатынастардан туындайтын дауларды (жанжалдарды) реттеу

Урегулирование споров (конфликтов), возникающих из гражданских, трудовых, семейных правоотношений

Орыс тілі

Русский язык

-
28 Антошкина Галина Ивановна

Сандықтау ауылдық округі

Сандыктауский сельский округ

Ақмола облысы Сандықтау ауданы
Сандықтау ауылдық округі

Акмолинская область
Сандыктауский район
Сандыктауский сельский округ

Сандықтау а.
ү.т.93596

с.Сандыктау
тел.дом.93596

Азаматтық, еңбек, отбасылық құқықтық қатынастардан туындайтын дауларды (жанжалдарды) реттеу

Урегулирование споров (конфликтов), возникающих из гражданских, трудовых, семейных правоотношений

Орыс тілі

Русский язык

-
29 Внуковская Инна Валентиновна

Сандықтау ауылдық округі

Сандыктауский сельский округ

Ақмола облысы Сандықтау ауданы
Сандықтау ауылдық округі

Акмолинская областьСандыктауский районСандыктауский сельский округ

Сандықтау а.
ү.т.93788
ж.т.93538

с.Сандыктау
тел.дом.93788
тел.раб. 93538

Азаматтық, еңбек, отбасылық құқықтық қатынастардан туындайтын дауларды (жанжалдарды) реттеу

Урегулирование споров (конфликтов), возникающих из гражданских, трудовых, семейных правоотношений

Орыс тілі

Русский язык

-
30 Величко Анатолий Михайлович

Сандықтау ауылдық округі

Сандыктауский сельский округ

Ақмола облысы Сандықтау ауданы
Сандықтау ауылдық округі

Акмолинская область
Сандыктауский район
Сандыктауский сельский округ

Новоромановка а.
ү.т.90754
ж.т.90674

с.Новоромановка
тел.дом.90754
тел.раб.90674

Азаматтық, еңбек, отбасылық құқықтық қатынастардан туындайтын дауларды (жанжалдарды) реттеу

Урегулирование споров (конфликтов), возникающих из гражданских, трудовых, семейных правоотношений

Орыс тілі

Русский язык

-
31 Искакова Дарья Кадиржановна

Широков ауылдық округі

Широковскийсельский округ

Ақмола облысы Сандықтау ауданы
Широков ауылдық округі

Акмолинская область
Сандыктауский район
Широковский сельский округ

Дорогинка а.
ү.т.70434
ж.т.70443
ұ.т. 87774728868

с.Дорогинка 
тел.раб.70434
тел.дом.70443
сот. 87774728868

Азаматтық, еңбек, отбасылық құқықтық қатынастардан туындайтын дауларды (жанжалдарды) реттеу

Урегулирование споров (конфликтов), возникающих из гражданских, трудовых, семейных правоотношений

Қазақ, орыс тілі

Казахский, русский язык

-
32 Писарева Елена Михайловна

Широков ауылдық округі

Широковскийсельский округ

Ақмола облысы Сандықтау ауданы
Широков ауылдық округі

Акмолинская область
Сандыктауский район
Широковский сельский округ

Богородка а.
ү.т.95490
ж.т.95615

с.Богородка
тел.раб. 95490
тел.дом.95615

Азаматтық, еңбек, отбасылық құқықтық қатынастардан туындайтын дауларды (жанжалдарды) реттеу

Урегулирование споров (конфликтов), возникающих из гражданских, трудовых, семейных правоотношений

Орыс тілі

Русский язык

-
33 Хикимова Гульшарбан Аманжоловна

Широков ауылдық округі

Широковскийсельский округ

Ақмола облысы Сандықтау ауданы
Широков ауылдық округі

Акмолинская область
Сандыктауский район
Широковский сельский округ

Богородка а.
ү.т.95463
ж.т.95483

с.Богородка
тел.раб. 95463
тел.дом.95483

Азаматтық, еңбек, отбасылық құқықтық қатынастардан туындайтын дауларды (жанжалдарды) реттеу

Урегулирование споров (конфликтов), возникающих из гражданских, трудовых, семейных правоотношений

Қазақ, орыс тілі

Казахский, русский язык

 

Мақаланы құрған күні 04.10.2019 12:59
Мақаланы жаңартқан күні 02.03.2020 15:32
Қаралым саны: 1081